කවිදු අබේසුරිය

ASKING

Rs. 30.00M

Description

දික්වැල්ලනිල්වැල්ල වෙරල ආසන්න ඉඩම හා නිවස විකිනීමට ඇත.
28 parch
වෙරලේ සිට 100 m ඇතුලත පිහිටා ඇත.
අමතන්න
කවිදු.0771056763

Land Type

 

Other

Land Size

 

28 perches

Address

 

Sisira Hanwealla Dickwella